Zlokalizowana wewnątrzcząsteczkowa radioterapia gamma w celu zahamowania nawrotu restenozy po stentowaniu ad 8

Zakrzepica w stencie wystąpiła u sześciu pacjentów w trzy do czterech miesięcy po napromieniowaniu iu jednego pacjenta w dziewięć miesięcy po napromienianiu. Te nowe zjawiska mogą być spowodowane przez wywołane promieniowaniem opóźnienie w endotelializacji ponad stent-rozpórki lub przez wpływ promieniowania na funkcję komórek śródbłonka. Tak więc, chociaż radioterapia może ostatecznie okazać się przydatna u pacjentów z nawracającym restenozą w stencie, leczenie to przedstawia również pacjentom i kardiologom interwencyjnym nowy problem zakrzepicy w późnym stencie. Dane wskazują jednak na potencjalne rozwiązanie. Występowanie późnej zakrzepicy ograniczono do pacjentów, u których w czasie radioterapii wszczepiono nowy stent i którzy nie otrzymywali leczenia przeciwpłytkowego w czasie zakrzepicy w stencie. Read more „Zlokalizowana wewnątrzcząsteczkowa radioterapia gamma w celu zahamowania nawrotu restenozy po stentowaniu ad 8”

Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej ad 7

Konieczne są dalsze badania dotyczące bezpieczeństwa łączenia radioterapii ze stentowaniem; konieczne będzie długotrwałe stosowanie leków przeciwpłytkowych. Zastosowanie radioterapii w leczeniu nienowotworowej choroby może powodować obawy o kilka potencjalnych problemów. Jednym z nich jest arteriopatia wywołana napromienianiem, zwężenie tętnic, które występuje po zewnętrznym frakcjonowanym radiacyjnym leczeniu chorób złośliwych. Powikłanie to występuje po średnio 16 latach i występuje częściej u młodszych pacjentów, u których napromieniano duże ilości tkanki. 29 Nie wiadomo, czy ten niekorzystny efekt może wystąpić kilka lat po napromienianiu małej objętości tętnicy wieńcowej. Read more „Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej ad 7”

Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową ad 7

Wreszcie, częstsze występowanie obrzęku mózgu u dzieci niż u dorosłych można częściowo wyjaśnić faktem, że mózgi dzieci mają wyższe zapotrzebowanie na tlen niż mózgi dorosłych, a zatem są bardziej podatne na niedokrwienie. [10] Pomimo dużego w porównaniu z poprzednimi badaniami, nasze badanie było jednak ograniczone pod względem możliwości wykrywania skojarzeń o mniejszej skali; ponadto w 95-procentowych przedziałach ufności dla ryzyka związanego z wieloma zmiennymi były wartości wskazujące na powiązania, które potencjalnie były istotne klinicznie. Nie możemy zatem definitywnie stwierdzić, że zmienne, które nie były związane z obrzękiem mózgu w tym badaniu, w rzeczywistości nie mają znaczenia w jego patogenezie. Ponadto kilka dzieci z grupy obrzęk mózgu, które spełniły kryteria kliniczne obrzęku mózgu, nie miało dokumentacji radiograficznej ani po śmierci pacjenta z powodu jej obecności. Nie możemy być pewni, że obserwowana dekompensacja neurologiczna u tych ostatnich była spowodowana obrzękiem mózgu; jednak nie można było określić innych przyczyn ich nieprawidłowości neurologicznych, a wyniki początkowych badań radiologicznych u dzieci z obrzękiem mózgu mogą być prawidłowe, pomimo głębokiej depresji neurologicznej.6,10 Ponieważ dane nie były dostępne dla każdej zmiennej potencjalnie zainteresowanej, nie może również wykluczyć, że czynniki zakłócające, które nie zostały przeanalizowane, mogły mieć wpływ na wykryte powiązania, szczególnie te związane ze stosowaniem leczenia wodorowęglanem. Read more „Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową ad 7”

Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych ad 6

Przegląd ponad 3500 próbek tkanki białaczkowej, 600 próbek tkanki chłonnej i ponad 200 próbek guzów litych w Memorial Sloan-Kettering Hospital (Nowy Jork) dowiódł dwóch przypadków białaczki, w których wykryto i (12 pz). 35 Oba pacjenci z białaczką mieli guzy zarodkowe śródpiersia. Wyraźne wykazanie najczęstszych nieprawidłowości kariotypowych guzów zarodkowych w śródpiersia w śródpiersiu iw związanych z nimi blaszkach białaczkowych sugeruje, że nowotwór hematologiczny i guz śródpiersia weneryczny powstały ze wspólnej komórki progenitorowej. Podobne wyniki i (12p) dotyczące analizy cytogenetycznej szpiku kostnego od jednego z naszych pacjentów wzmacniają ten argument. Chociaż patogenetyczne mechanizmy rozwoju tego zespołu pozostają niejasne, nie ma wątpliwości, że istnieje powiązanie śródpiersia z guzami zarodkowymi ze złośliwymi zaburzeniami krwiotwórczymi. Read more „Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych ad 6”

Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych czesc 4

Trzynastu z tych pacjentów miało równoczesne prezentacje tych dwóch zaburzeń. Rozpoznaniem hematologicznym była ostra białaczka nielimfocytowa u 15 pacjentów, złośliwa histiocytoza u 7, ostra białaczka limfoblastyczna u 3, ostra białaczka megakariocytowa u 1, blastyczna faza zaburzenia mieloproliferacyjnego u i nadpłytkowość samoistna w 1. Leczenie nowotworów hematologicznych było w dużej mierze nie powiodło się i przetrwał tylko pacjent z niezbędną nadpłytkowością. Wraz z 28 przypadkami określonej choroby nowotworowej wystąpiło pięć doniesień o niewyjaśnionych nieprawidłowościach hematologicznych związanych z pierwotnymi guzami zarodkowymi śródpiersia. Małopłytkowość oporną na leczenie opisano u czterech pacjentów w chwili rozpoznania guza zarodkowego śródpiersia27, 28 U wszystkich czterech pacjentów biopsja szpiku wykazała hiperplazję megakariocytów. Read more „Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych czesc 4”

Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta cd

Miernik gs. messenger (mRNA) mierzono jako funkcję całkowitego RNA naniesionego na żel i jako funkcję intensywności hybrydyzacji mRNA .-aktyny.28, 30 Do analizy genomowego DNA wykorzystano endonukleazy restrykcyjne zakupione w Bethesda Research Laboratories (Gaithersburg, MD) lub New England Biolabs (Beverly, Mass.) I postępowaliśmy zgodnie ze wskazówkami producenta. Każdą próbkę DNA (5 do 10 .g) trawiono nadmiarem różnych enzymów restrykcyjnych przez 15 godzin, wielkość frakcjonowano przez elektroforezę na żelu agarozowym i przeniesiono na membrany GeneScreen Plus. Bloty RNA i DNA hybrydyzowano z opisanymi radioaktywnie sondami DNA, jak opisano wcześniej [28, 30]
Sondy do hybrydyzacji DNA
Plazmid Pv-1, zawierający sekwencję genomowego DNA o długości 1,2 kb składającą się z regionu flankującego 5 ludzkiego genu Gs., jak również pierwszego 80 pz eksonu 1, został hojnie dostarczony przez Dr. Yoshito Kaziro (Institute of Medical Science, University of Tokyo) .31 Plazmid pHGS-8, zawierający sekwencję pełnej długości (1,8 kb) ludzkiego ludzkiego mysiego GRS., był hojnie dostarczony przez dr Arthura Levinsona (Genentech, San Francisco). Read more „Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta cd”

sp szpital kliniczny otwock ad 6

Jednak zakres, w jakim każda właściwość przyczynia się do działania przeciwnowotworowego leku, jest niejasny30 Oceniając interferon jako leczenie podtrzymujące szpiczaka mnogiego, niniejsze badanie wyraźnie wykazało, że wśród pacjentów, którzy mieli obiektywną odpowiedź na terapię indukcyjną, ci, którzy otrzymywali interferon, mieli znacznie dłuższą ogólną odpowiedź (P = 0,0008) i przeżyli dłużej (P = 0,0352) niż ci, którzy nie byli leczeni. Zwiększenie czasu trwania odpowiedzi i przeżycia obserwowane w grupie interferonu jest dowodem na to, że leczenie podtrzymujące interferonem jest skuteczne w kontrolowaniu ponownego pojawiania się złośliwych komórek plazmatycznych.
Pod koniec indukcyjnej chemioterapii szpiczaka mnogiego, komórki plazmatyczne pacjentów z odpowiedzią są w stanie ( faza plateau ) podobna do fazy G0 (spoczynkowej) cyklu komórkowego.31 Interferon jest w stanie przedłużyć wszystkie fazy cykl komórkowy i ogólny czas generowania komórek. Ponadto, w niektórych przypadkach interferon powoduje akumulację komórek w fazie G0, czemu towarzyszy zmniejszenie liczby komórek przechodzących do fazy G1 (przerwa przed syntezą komórki). To zmniejszenie szybkości wzrostu komórek za pomocą interferonu może wyjaśniać skuteczność leku w kontrolowaniu fazy plateau u pacjentów z odpowiedzią, u których masa guza jest stosunkowo mała. Read more „sp szpital kliniczny otwock ad 6”

Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 9

Badania te, wraz z obecnymi wynikami, stanowią powód do dalszego badania mechanizmów i skuteczności metyloprednizolonu i innych inhibitorów peroksydacji lipidów. Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez dotację (NS-15078) z National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Badane leki i placebo zostały dostarczone przez Upjohn Corporation (methylprednisolone) i Dupont Corporation (nalokson).
Author Affiliations
Ze współpracujących centrów National Acute Spinal Cord Injury Study (patrz Załącznik). Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Read more „Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 9”

Kontrolowana próba cyklosporyny w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej ad 5

Stan zapalny w portalu znacznie się zmniejszył i nie znaleziono żadnych oznak zapalenia dróg żółciowych. Choroba była teraz w stadium 2. (Hematoxylin and eosin, × 150.) Z 20 pacjentów obserwowanych przez dwa lata 13 otrzymywało cyklosporynę i 7 placebo. Tylko z 13 pacjentów (8 procent) w grupie leczonej cyklosporyną wykazywał histologiczną progresję po dwóch latach leczenia. Ten pacjent miał histologiczne dowody progresji do marskości wątroby i dlatego leczenie uznano za nieskuteczne. Read more „Kontrolowana próba cyklosporyny w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej ad 5”