Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej czesc 4

Ta metoda analizy była stosowana w poprzednich badaniach brachyterapii naczyniowej.15 Analiza statystyczna
Do badania z mocą (1-.) wynoszącą 90 procent, jednostronnym błędem typu I (.) wynoszącym 0,05 i oczekiwaną minimalną średnicą światła przy obserwacji 1,67 mm (osiągniętej w badaniu Benestent II5 wśród pacjenci poddani angioplastyki balonowej), z odchyleniem standardowym wynoszącym 27,5 procent, obliczyliśmy, że musimy zapisać 34 pacjentów w każdej grupie, aby wykryć 20-procentową poprawę minimalnej średnicy światła w ciągu sześciu miesięcy (2,00 vs. 1,67 mm ). Aby uwzględnić oczekiwaną 30% częstość implantacji stentu, zwiększyliśmy populację do 180 pacjentów (45 w każdej z czterech grup).
Do porównania zmiennych binarnych wykorzystano dokładny test Fishera dla dwóch grup lub w razie potrzeby zastosowano test chi-kwadrat. Do porównania zmiennych ciągłych wykorzystano dwustronne t-testy Studenta. Read more „Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej czesc 4”

Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową czesc 4

Klinicznie widoczny obrzęk mózgu wystąpił w 61 z 6977 hospitalizacji z powodu cukrzycowej kwasicy ketonowej w okresie badania (0,9%, przedział ufności 95%, 0,7 do 1,1%). Rozpoznanie obrzęku mózgu opierało się na pogorszeniu stanu psychicznego, któremu towarzyszyły badania radiograficzne u 32 z 61 dzieci (52 procent), ze względu na zmiany stanu psychicznego, które poprawiły się po leczeniu podejrzanego obrzęku mózgu u 27 dzieci (44 procent), oraz badania pośmiertne u 2 dzieci (3 procent). Pogorszenie stanu neurologicznego wystąpiło po 7 godzinach (zakres od 0 do 25) po rozpoczęciu leczenia cukrzycowej kwasicy ketonowej (ryc. 1), ale u trzech dzieci (5 procent), u których wystąpił radiologicznie widoczny obrzęk mózgu, wystąpił przed rozpoczęciem terapii. Spośród 61 dzieci z obrzękiem mózgu, 35 (57 procent) wyzdrowiało bez następstw, 13 (21 procent) przeżyło z trwałą dysfunkcją neurologiczną, a 13 (21 procent) zmarło. Read more „Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową czesc 4”

Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna z przerzutowym rakiem jelita grubego

W pracy Saltz i wsp. (28 września) pozostawia bez odpowiedzi pytania dotyczące toksyczności i intensywności dawki połączenia irinotekanu, fluorouracylu i leukoworyny w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego. Autorzy wskazują, że mediana względnej intensywności dawki irynotekanu. . . Read more „Irinotekan plus fluorouracyl i leukoworyna z przerzutowym rakiem jelita grubego”

Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych czesc 4

Trzynastu z tych pacjentów miało równoczesne prezentacje tych dwóch zaburzeń. Rozpoznaniem hematologicznym była ostra białaczka nielimfocytowa u 15 pacjentów, złośliwa histiocytoza u 7, ostra białaczka limfoblastyczna u 3, ostra białaczka megakariocytowa u 1, blastyczna faza zaburzenia mieloproliferacyjnego u i nadpłytkowość samoistna w 1. Leczenie nowotworów hematologicznych było w dużej mierze nie powiodło się i przetrwał tylko pacjent z niezbędną nadpłytkowością. Wraz z 28 przypadkami określonej choroby nowotworowej wystąpiło pięć doniesień o niewyjaśnionych nieprawidłowościach hematologicznych związanych z pierwotnymi guzami zarodkowymi śródpiersia. Małopłytkowość oporną na leczenie opisano u czterech pacjentów w chwili rozpoznania guza zarodkowego śródpiersia27, 28 U wszystkich czterech pacjentów biopsja szpiku wykazała hiperplazję megakariocytów. Read more „Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych czesc 4”

Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych ad

Charakterystyka 16 pacjentów z nowotworami śródpiersia śródpiersia. Tabela 2. Tabela 2. Nowotwory hematologiczne u 16 pacjentów z pierwotnymi guzami śródpiersia. Charakterystykę kliniczną i patologiczną 16 pacjentów z guzami zarodkowymi śródpiersia i nowotworami hematologicznymi zestawiono w Tabelach i 2. Read more „Hematologiczna neoplazja związana z pierwotnymi śródpiersiaszymi guzami komórek rozrodczych ad”

Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta czesc 4

Gęstość optyczną każdego pasma zmierzono za pomocą dwuwymiarowej densytometrii skaningowej. Regiony obszaru blot odpowiadającego pasmom zostały wycięte, a ilość radioaktywności oznaczono ilościowo za pomocą spektrometrii gamma. Reakcja łańcuchowa polimerazy
Figura 5. Figura 5. Amplifikacja in vitro genu Gs. Read more „Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta czesc 4”

Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta ad

W tym badaniu zdefiniowaliśmy nieprawidłowość molekularną w genie kodującym strukturalne nieprawidłowe białko Gs. u dwóch pacjentów z dziedziczną osteodystrofią Albrighta, stosując modyfikację reakcji łańcuchowej polimerazy w celu amplifikacji regionu genu Gs.. Metody
Przedmioty
Rycina 1. Rycina 1. Analiza rodowodów i Southern Blot u pacjenta z dziedziczną osteodystrofią Albrighta. Read more „Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta ad”

Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta

Białka G są rodziną białek wiążących nukleotydy guaninowe, które pośredniczą w transdukcji sygnału przez błony komórkowe. Te białka sprzęgają receptory powierzchni komórkowej z ich układami generowania sygnałów drugiego przekaźnika i w ten sposób regulują aktywność wewnątrzkomórkowych enzymów efektorowych i kanałów jonowych1, 2. Białka G dzielą strukturę heterotrimeryczną złożoną z podjednostek ., . i .. Podjednostki . Read more „Mutacja w genie kodującym stymulujące białko G cyklazy adenylanowej w dziedzicznym osteodystrofii Albrighta”

Essentials of Clinical Neurology

Ta wstępna książka z neurologii jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów medycyny lub mieszkańców medycyny w neurologii. Tekst jest dobrze zorganizowany i ma kształt konspektu, zaczynając od rozdziału dotyczącego rozpoznawania zaburzeń neurologicznych na podstawie głównej skargi pacjenta. Kolejne rozdziały przeglądają wskazania do testów neurodiagnostycznych i zapewniają podejście do diagnostyki różnicowej stanów neurologicznych. W ostatniej części omówiono określone zaburzenia neurologiczne. W całej książce większość zaburzeń neurologicznych pokrywa się równomiernie, a odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące lokalizacji neurologicznej. Read more „Essentials of Clinical Neurology”

Brush with Death: Społeczna historia zatrucia ołowiem

Brush with Death: Społeczna historia zatrucia ołowiem jest wciągająca, pomimo pewnych wad. Chociaż autor stara się przedstawić go jako obiektywną historię zatrucia ołowiem w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, książka ma postawę : transgresje producentów i przemysłowych użytkowników ołowiu są rzucane w gniewnym świetle, w przeciwieństwie do z dotkniętymi i ich adwokatami, którzy zostali uznani za cnotliwych. Dla wielu czytelników ta postawa będzie wiwatowana lub drwiona, ale w obu przypadkach zaburzy to obiektywność, z jaką czytana jest książka. Wielu podzieli pogląd Warrena i wybaczy retorykę, podczas gdy inni przestaną czytać, na ich utratę. Choć ton i pasja tej książki nie pasują do typowego traktatu naukowego, to jednak fascynujące i stymulujące. Read more „Brush with Death: Społeczna historia zatrucia ołowiem”