Zlokalizowana wewnątrzcząsteczkowa radioterapia gamma w celu zahamowania nawrotu restenozy po stentowaniu ad 8

Zakrzepica w stencie wystąpiła u sześciu pacjentów w trzy do czterech miesięcy po napromieniowaniu iu jednego pacjenta w dziewięć miesięcy po napromienianiu. Te nowe zjawiska mogą być spowodowane przez wywołane promieniowaniem opóźnienie w endotelializacji ponad stent-rozpórki lub przez wpływ promieniowania na funkcję komórek śródbłonka. Tak więc, chociaż radioterapia może ostatecznie okazać się przydatna u pacjentów z nawracającym restenozą w stencie, leczenie to przedstawia również pacjentom i kardiologom interwencyjnym nowy problem zakrzepicy w późnym stencie. Dane wskazują jednak na potencjalne rozwiązanie. Występowanie późnej zakrzepicy ograniczono do pacjentów, u których w czasie radioterapii wszczepiono nowy stent i którzy nie otrzymywali leczenia przeciwpłytkowego w czasie zakrzepicy w stencie. Read more „Zlokalizowana wewnątrzcząsteczkowa radioterapia gamma w celu zahamowania nawrotu restenozy po stentowaniu ad 8”

Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej ad 7

Konieczne są dalsze badania dotyczące bezpieczeństwa łączenia radioterapii ze stentowaniem; konieczne będzie długotrwałe stosowanie leków przeciwpłytkowych. Zastosowanie radioterapii w leczeniu nienowotworowej choroby może powodować obawy o kilka potencjalnych problemów. Jednym z nich jest arteriopatia wywołana napromienianiem, zwężenie tętnic, które występuje po zewnętrznym frakcjonowanym radiacyjnym leczeniu chorób złośliwych. Powikłanie to występuje po średnio 16 latach i występuje częściej u młodszych pacjentów, u których napromieniano duże ilości tkanki. 29 Nie wiadomo, czy ten niekorzystny efekt może wystąpić kilka lat po napromienianiu małej objętości tętnicy wieńcowej. Read more „Endoluminal Beta-Radiation Therapy w zapobieganiu restenozy wieńcowej po angioplastyce balonowej ad 7”

Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową ad 7

Wreszcie, częstsze występowanie obrzęku mózgu u dzieci niż u dorosłych można częściowo wyjaśnić faktem, że mózgi dzieci mają wyższe zapotrzebowanie na tlen niż mózgi dorosłych, a zatem są bardziej podatne na niedokrwienie. [10] Pomimo dużego w porównaniu z poprzednimi badaniami, nasze badanie było jednak ograniczone pod względem możliwości wykrywania skojarzeń o mniejszej skali; ponadto w 95-procentowych przedziałach ufności dla ryzyka związanego z wieloma zmiennymi były wartości wskazujące na powiązania, które potencjalnie były istotne klinicznie. Nie możemy zatem definitywnie stwierdzić, że zmienne, które nie były związane z obrzękiem mózgu w tym badaniu, w rzeczywistości nie mają znaczenia w jego patogenezie. Ponadto kilka dzieci z grupy obrzęk mózgu, które spełniły kryteria kliniczne obrzęku mózgu, nie miało dokumentacji radiograficznej ani po śmierci pacjenta z powodu jej obecności. Nie możemy być pewni, że obserwowana dekompensacja neurologiczna u tych ostatnich była spowodowana obrzękiem mózgu; jednak nie można było określić innych przyczyn ich nieprawidłowości neurologicznych, a wyniki początkowych badań radiologicznych u dzieci z obrzękiem mózgu mogą być prawidłowe, pomimo głębokiej depresji neurologicznej.6,10 Ponieważ dane nie były dostępne dla każdej zmiennej potencjalnie zainteresowanej, nie może również wykluczyć, że czynniki zakłócające, które nie zostały przeanalizowane, mogły mieć wpływ na wykryte powiązania, szczególnie te związane ze stosowaniem leczenia wodorowęglanem. Read more „Czynniki ryzyka obrzęku mózgu u dzieci z cukrzycową kwasicą ketonową ad 7”

Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 7

Podobnie, pomimo wcześniejszych obaw, że duże dawki metylprednizolonu mogą powodować zwiększone krwawienie z przewodu pokarmowego, nie zaobserwowano znaczących różnic między pacjentami, którym podano metyloprednizolon i tymi, którym podawano placebo. Śmiertelność w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po urazie nie różniła się między trzema grupami leczenia. Co więcej, ogólny wskaźnik śmiertelności wynoszący 6 procent w tym badaniu jest o połowę niższy niż w wielu seriach pacjentów z ostrym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.19 Poprawa neurologiczna obserwowana po sześciu tygodniach u pacjentów leczonych metyloprednizolonem została dodatkowo zwiększona po sześciu miesiącach. Jest mało prawdopodobne, aby ta obserwacja była stronnicza, ponieważ badanie zakończyło się prawie całkowitą obserwacją. Spośród pacjentów, którzy przeżyli, 97,9% przeszło badanie neurologiczne po sześciu tygodniach i 96,5% po sześciu miesiącach. Read more „Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego ad 7”

Kontrolowana próba cyklosporyny w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej ad

Dwie trzecie pacjentów z pierwotną marskością żółciową otrzymywało cyklosporynę i jedną trzecią placebo. Badanie populacji i dawka cyklosporyny
Tabela 1. Tabela 1. Porównanie zmiennych klinicznych, biochemicznych i histologicznych na początku badania * Badanie rozpoczęło się kwietnia 1985 r., A naliczanie pacjentów kontynuowano do lutego 1988 r. W tym okresie 59 pacjentów z pierwotną marskością żółciową spełniało nasze kryteria uczestnictwa , a 40 zgłosiło się na ochotnika do udziału. Read more „Kontrolowana próba cyklosporyny w leczeniu pierwotnej marskości żółciowej ad”

Essentials of Clinical Neurology

Ta wstępna książka z neurologii jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów medycyny lub mieszkańców medycyny w neurologii. Tekst jest dobrze zorganizowany i ma kształt konspektu, zaczynając od rozdziału dotyczącego rozpoznawania zaburzeń neurologicznych na podstawie głównej skargi pacjenta. Kolejne rozdziały przeglądają wskazania do testów neurodiagnostycznych i zapewniają podejście do diagnostyki różnicowej stanów neurologicznych. W ostatniej części omówiono określone zaburzenia neurologiczne. W całej książce większość zaburzeń neurologicznych pokrywa się równomiernie, a odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące lokalizacji neurologicznej. Read more „Essentials of Clinical Neurology”

przychodnia kraków komorowskiego 12 ad

Zapalenie płuc wywołane przez Carinii jest znacznie większe niż ryzyko pierwotnego zapalenia płuc P. carinii.12 Ten wzrost ryzyka jest prawie na pewno spowodowany tym, że układ odpornościowy jest bardziej głęboko upośledzony u pacjentów, u których już rozwinęło się zapalenie płuc, i na obecność resztek. Organizmy P. carinii w płucach pomimo klinicznej odpowiedzi na terapię.13 Dlatego nie można wprost ekstrapolować zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zaprzestania profilaktyki pierwotnej w przypadku zaprzestania profilaktyki wtórnej. W związku z tym przeanalizowaliśmy dane dotyczące ośmiu europejskich kohort pacjentów zakażonych HIV, którzy zostali skutecznie leczeni z powodu epizodu zapalenia płuc P. Read more „przychodnia kraków komorowskiego 12 ad”

Lekarze AIDS: Głosy z Epidemii

We wczesnych latach osiemdziesiątych klinicyści w ośrodkach miejskich stali się coraz bardziej zaniepokojeni, ponieważ młodzi homoseksualiści i biseksualiści mieli chorobę zagrażającą życiu, która wydawała się związana z ciężkim niedoborem odporności. Tygodnik Zachorowalność i śmiertelność ogłosił przypadki zachorowań wśród homoseksualnych mężczyzn w 1981 r. Raporty o chorobach i nowotworach, których nigdy nie widziano u zdrowych młodych ludzi, w tym zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii, mięsak Kaposiego, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i toksoplazmowe zapalenie mózgu, powoli weszły do publikacji medycznych na całym świecie. Stany Zjednoczone. W Nowym Jorku, San Francisco i Miami lekarze początkowo zauważyli, że ich pacjentami byli wyłącznie mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami, osoby zażywające narkotyki w zastrzykach i osoby chorujące na hemofilię. Read more „Lekarze AIDS: Głosy z Epidemii”