Randomizowany, kontrolowany test Methylprednisolone lub Naloxone w leczeniu ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego – wyniki drugiego krajowego badania ostrego urazu rdzenia kręgowego

Uszkodzenie rdzenia kręgowego ACUTE jest wyjątkowo odporne na skuteczne leczenie. Zwiększona długowieczność pacjentów z urazami rdzenia kręgowego prawie na pewno jest spowodowana ogólnymi postępami w pielęgniarstwie i ostrą opieką medyczną i rehabilitacyjną.1 Nie doszło do poprawy wyników neurologicznych. Zainteresowanie farmakologicznym leczeniem ostrego uszkodzenia rdzenia kręgowego datuje się na co najmniej 20 lat.2 We wcześniejszym badaniu (National Acute Spinal Cord Injury Study lub NASCIS 1) porównaliśmy 1000-mg infuzji bursztynianu sodowego metyloprednizolonu z 100 -mg dawki metylprednizolonu podanej w bolusie, a następnie codziennie przez 10 dni. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w wynikach ruchowych lub czuciowych pomiędzy leczeniami.3, 4
Po zakończeniu tego badania nowe dane z badań na zwierzętach sugerowały, że dawka metyloprednizolonu w NASCIS była poniżej teoretycznego progu terapeutycznego, który prawdopodobnie wynosił około 30 mg na kilogram wagi ciała.5, 6 Obecna próba, NASCIS 2 , została podjęta w celu zbadania tej wyższej dawki metylprednizolonu. Ramię placebo dodano do NASCIS2, a drugi terapeutyczny kandydat, chlorowodorek naloksonu blokującego receptory opiatów, dodano jako trzecie ramię do leczenia. W kilku badaniach na zwierzętach nalokson poprawiał regenerację neurologiczną. [7] 9 Ludzkie badanie Fazy I przeprowadzone w trzech ośrodkach NASCIS wykazało, że toksyczność i bezpieczeństwo nie były problemami w planowanej dawce próbnej naloksonu 5,4 mg na kilogram.
Metody
Kwalifikowalność i losowanie
Kwalifikujący się pacjenci to ci, którzy mieli uraz rdzenia kręgowego zdiagnozowany przez lekarza powiązanego z badaniem, którzy zgodzili się na udział i którzy zostali losowo przydzieleni w ciągu 12 godzin od urazu. Niekwalifikowanymi pacjentami były osoby z zajęciem wyłącznie korzenia nerwu lub kończyn dolnych, ran postrzałowych lub stanów chorobowych zagrażających życiu; kobiety w ciąży, uzależnione od narkotyków, przyjmujące sterydy podtrzymujące z innych powodów lub poniżej 13 roku życia; ci, którzy otrzymali więcej niż 100 mg metyloprednizolonu lub jego odpowiednika, lub mg naloksonu przed przyjęciem do ośrodka; oraz tych, w których kontynuacja byłaby trudna.
Tabela 1. Tabela 1. Harmonogram podawania leku według powierzchni ciała. Po ustaleniu kwalifikowalności pacjenta lekarz prowadzący zadzwonił do farmaceuty w szpitalu Yale-New Haven, który uzyskał wzrost i wagę pacjenta, obliczył masę ciała (na podstawie powierzchni ciała) i przypisał pacjenta do jednego z trzy harmonogramy podawania (Tabela 1). W każdym ośrodku trzy zabiegi zostały losowo podzielone na bloki dziewięciu.
Przygotowanie i podawanie leków
Metyloprednizolon i jego placebo zostały dostarczone w 16 fiolkach w zestawie po g fiolki i przygotowane z rozcieńczalnikiem (woda bakteriostatyczna) w stężeniu 62,5 mg na mililitr. Nalokson i placebo były dostarczane w zestawach 100 ampułek z 2 ml ampułki bez parabenów i przygotowywane w stężeniu 25,0 mg na mililitr.
Ze względu na różnice w wyglądzie, rozpuszczalności i stężeniu dwóch aktywnych leków, każdy z nich wymagał własnego placebo i pompy infuzyjnej
[przypisy: mikroskopowe badanie żywej kropli krwi, przychodnia dragonów, obturacja płuc ]