Marker molekularny dla opornej na chlorochiny malarii falciparum cd

Pacjenci byli obserwowani po każdej dawce i otrzymywali kolejną pełną dawkę, jeśli wymiotowali w ciągu 30 minut i pół dawki, jeśli wymiotowali w ciągu 31 minut do godziny. Obserwacja kliniczna miała miejsce w dniach 1, 2, 3, 7 i 14 po leczeniu, z mikroskopowym badaniem krwi w dniach 3, 7 i 14 i zawsze, gdy pojawiły się objawy lub gorączka (określana jako temperatura pachowa co najmniej 37,5 ° C) został wykryty. Wynik leczenia oceniano za pomocą klasycznych pasożytniczych definicji oporności i wrażliwości.25 Oporność klasy III została zdefiniowana jako utrzymująca się parazytemia bez obniżenia poziomu parazytemii lub z redukcją do 25 procent lub więcej początkowej (wstępne leczenie) poziom do trzeciego dnia po leczeniu. Oporność klasy II została zdefiniowana jako utrzymująca się parazytemia z redukcją do mniej niż 25 procent początkowego poziomu do dnia 3. Oporność klasy I została zdefiniowana jako początkowy klirens pasożytów, z nawrotem parasitemii do dnia 14. Organizm uznano za wrażliwy. do chlorochiny, jeśli w dniu 14 nastąpił klirens pasożytów, bez nawrotów parazytemii.
Analiza molekularna
Po wyekstrahowaniu DNA z wysuszonych bibuł filtracyjnych namoczonych w krwi pobranej od pacjentów przed i po leczeniu, do wykrycia mutacji zastosowano zagnieżdżoną specyficzną dla mutacji reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) lub zagnieżdżoną PCR, a następnie mutację specyficzną dla mutacji restrykcyjnej-endonukleazą. w pfcrt i pfmdr 1. Powtórzone polimorfizmy w regionie . i regionie . cg2 wykryto za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym na podstawie wielkości amplifikowanych produktów. Próbki analizowano dla następujących podstawień i polimorfizmów: T76, podstawienie seryny (S220) dla alaniny w pozycji 220 (A220S), substytucja kwasu glutaminowego (E271) dla glutaminy w pozycji 271 (Q271E), podstawienie seryny (S326) dla asparaginy w pozycji 326 (N326S), substytucję treoniny (T356) dla izoleucyny w pozycji 356 (I356T) i substytucję izoleucyny (I371) dla argininy w pozycji 371 (R371I) w pfcrt; substytucja tyrozyny (Y86) dla asparaginy w pozycji 86 (N86Y), substytucja tyrozyny (Y184) dla fenyloalaniny w pozycji 184 (F184Y), substytucja cysteiny (C1034) dla seryny w pozycji 1034 (S1034C), podstawienie asparaginy (N1042) dla kwasu asparaginowego w pozycji 1042 (D1042N) i podstawienia tyrozyny (Y1246) dla kwasu asparaginowego w pozycji 1246 (D1246Y) w pfmdr 1; i wielkości polimorfizmów w powtórzeniach cg2 . i cg2 .. Bezpośrednie sekwencjonowanie DNA zostało użyte do wykrycia mutacji, dla których te testy nie były dostępne i do potwierdzenia wyników. Przeprowadzono analizę mikrositeli26-28 w celu ustalenia, czy istnieje podobieństwo genetyczne paso.ytów wrażliwych na chlorochinę i paso.ytów opornych na chlorochinę za pomocą starterów i metod opisanych gdzie indziej.29 Szczegółowe informacje na temat tych technik są dostępne w Internecie pod adresem http: // medschool.umaryland.edu/CVD/plowe.html.
Analiza statystyczna
Analizowaliśmy próbki pobrane przed i po leczeniu u wszystkich pacjentów z zakażeniami opornymi na chlorochinę
[podobne: nieżyt ucha, sedacja w intensywnej terapii, gemcytabina ]
[podobne: jak zwiekszyc fps w minecraft, balsam kapucyński zastosowanie, otepienie ]